فرزندان‌تان وارث آرزوهای شما نیستند!

فرزندان‌تان وارث آرزوهای شما نیستند!

بزرگترین باری که کودک بایدبدوش بکشد،
زندگی نزیسته والدینست.

مثلکودکی که بایددرس بخواندوپزشک شود
چون پدرش آرزوداشته پزشک شودو اوبایدآرزوی پدررا برآورده کند.

کودک وارث آرزوهای مانیست!

....

نظرات بازدیدکنندگان