به بهترین ها فکر کن

به بهترین ها فکر کن

اولین قانون کائنات این است که تو می توانی آنچه را که به تصورت می گنجد؛ باشی، انجام دهی و داشته باشی.

قانون دوم این است که تو از هر چه هراس داشته باشی همان را بطرف خودت جلب می کنی.

چرا این طور است؟

هیجان، قدرتی دارد که جذب می کند.

تو از هر چه شدیداً بترسی آن را تجربه خواهی کرد .

مثلاً حیوان، فوراً متوجه می شود که تو از او وحشت داری.

نباتات، به طور مشابه به افرادی که آنها را دوست دارند واکنش نشان می دهند، همان حیوان و نباتی که تو شکلِ پست ترِ حیات می نامی.

هیچکدام از این ها تصادفی اتفاق نمی افتند.

تصادفی در عالم هستی وجود ندارد.

هیجان، انرژی در حرکت است.

وقتی تو انرژی را جابه جا می کنی، اثری ایجاد می کنی.

اگر به اندازه کافی انرژی، جابه جا کنی، ماده بوجود می آوری.

ماده انرژی متراکم است که جابه جا شده و به آن فشار وارد شده است. چنانچه به اندازه کافی و به گونه ای خاص انرژی را دست کاری کنی ماده به دست می آید.

هر خردمندی این قانون را می داند .

این کیمیای عالم هستی است. این رمز کل زندگی است.

فکر، انرژی خالص است.

هر فکری که تو اکنون داری، قبلاً داشتی و در آینده خواهی داشت، خلّاق است. انرژیِ حاصل از فکر، هرگز نمی میرد، هرگز.

این انرژی، از فکر تو و ذهن تو وارد عالم هستی می شود، و برای ابد ادامه پیدا می کند.

فکر تو تا ابد وجود دارد.

 

_نیل دونالد والش

نظرات بازدیدکنندگان