ابراز احساسات کلید رهایی از افسردگی

ابراز احساسات کلید رهایی از افسردگی

هیچ گاه احساس خود را "نمایش" ندهیم بلکه آنرا "ابراز" کنیم

مثالهایی از "نمایش" احساسات
اخم کردن
درب را به هم کوبیدن
سکوت طولانی
با طعنه سخن گفتن
چهره در هم کشیدن
بی توجهی کردن
فحش دادن
مشاجره کردن
انتقاد کردن

مثالهایی از "ابراز" احساسات
من تحت فشارم
من عصبانی هستم
من دلتنگ هستم
من تحت فشارم
من مجبورم
من ناراحتم
من دوست دارم

با "عدم بروز احساست" و "نمایش" آن (بجای بروز احساسات بصورت ساده و شفاف) به استقبال افسردگی نرویم.

نظرات بازدیدکنندگان