حرف بزنید

حرف بزنید

حرف بزنید ...
ترسِ از دست دادن، آدم ها را لال می کند!
ترسِ از دست دادن، آدم ها را ضعیف ، توسری خور و بی اهمیت جلوه می دهد!
آدم های ضعیف،
زودتر و بیشتر از دست می دهند ...
دلخوری هایتان را بگویید ، خواسته هایتان را بگویید ، و شنونده منطقیِ حرف های طرفِ مقابلتان باشید ...
طرفِ مقابلتان در تمامِ موارد ، آگاه به نیازهای شما نیست . اگر برایش مهم باشید ، پس خواسته های شما هم به همان میزان برایش با اهمیت است ...
شما بی توقع نیستید ،
فقط شجاعتِ گفتن ندارید ...
تلنبار شدنِ حرف ها ، شما را تبدیل به یک آدمِ عصبی با عقده های بسیار می کند ...
به مرور با برآورده نشدنِ خواسته های مَگوتان، سرد و سردتر می شوید و رابطه ای که آنقدر برایتان عزیز است، اینگونه از دست میرود...

حرف بزنید و بدانید
تنها کسی که می تواند از شما دفاع کند،
خودتان هستید...

#پریسا_زابلی‌پور

نظرات بازدیدکنندگان