عزت نفس

عزت نفس

روزی هزار بار برای خودتان بنویسید
"عزت نفس"...!‌
روی آینه، کف دست، گوشه کتاب، روی یخچال، آلارم موبایل، هرجا... هرجا....
با خط قرمز هم بنویسید ترجیحاً.
که هی جلو چشم‌تان باشد که بابا جان! خط قرمز هر رابطه‌ای؛ چه رابطه ی کاری، چه عشقی، چه عاطفی، چه رفاقتی و چه حتی خانوادگی ← "عزت نفس" است.
که هی حواستان باشد اگر دارید به خیال خودتان رابطه ای را نجات می دهید، توی عملیات نجات، کرامت انسانی خودتان را فدا نکنید، احساسات خودتان را فدا نکنید، غم و غصه برای دیگران حدی دارد.
نه در نقش " قربانی " گیر کنید نه در نقش "رابین هود" لطفاً.
توی اتاق عملش هم اگر لازم باشد، دست و سر و گوش و چشم و مری و معده را دور می‌اندازند که قلب و مغز زنده بمانند.
به این راحتی از خودتان نگذرید. خواهش میکنم....
"خود"تان را که از سر راه نیاورده‌اید. آورده‌اید؟! روی دست خودتان که نمانده‌اید، مانده‌اید؟!
نمی شود برای غصه های همه جنگید دوست من!
ما موظف نیستیم سفر زندگی دیگران را تغییر دهیم.
خیلی وقت ها در زندگی فکر می کنیم مجبوریم ولی در واقع این طور نیست؛ ما انتخاب می کنیم! انتخاب می کنیم که زیر بار مسئولیت دیگران، زیر بار توقعات دیگران کمر خم کنیم تا بتوانیم برای درجا زدن و رشد نکردن و حال بد خودمان و برای کسالت های خودمان دلیلی بیاوریم!
تو فقط کار خودت و زندگی شخص خودت را درست انجام بده!
آدم ها با ديدن و اطمينان به کارهای درستى که تو برای خودت انجام میدهی، اعتماد می کنند که برای خودشان کاری بکنند.
كمترين و شايد مهمترين كار تو اين است:
درست زندگى كن؛ برای خودت زندگی کن!

آن کس که بهشت را روی زمین نیافته است،
در آسمان نیز نخواهد یافت.
اقامتگاهِ خدا، جنب خانهٔ ماست،
و اثاثِ خانهٔ او عشق است.

نظرات بازدیدکنندگان