خیلی ساده نذر کنیم

خیلی ساده نذر کنیم

برای نذر كردن حتما نبايد خيلی هزينه كنيم
نباید خیلی پول داشت

میتوانید نذر کنید دیگر از کارتان نزنید. دروغ نگید
میتوانید نذر کنید تا چهل روز به کسی تعارف بی جا نکنید.
راجع به زندگی خصوصی دیگران پرس و جو نکنید.

میتوانید برای مدت معین هیچ چیز را دور نریزید
حتی خرده نان را هم برای گنجشک ها بریزید

میتوانید نذر کنید تا یک ماه هیچ جا آشغال نریزید و اگر کسی ریخت آن را بردارید و آن را در سطل زباله بریزید.

میتوانید نذر کنید تا چهل روز آب به اندازه نیاز مصرف کنید
میتوانید نذر کنید تا چهل روز ریا نکنید.

میتوانید نذر کنید تا چهل روز با واقعیت ها زندگی کنید.
مثلا تا زمانیکه از صحت چیزی مطمین نیستید آن را پخش نکنید.
یا برای کسی تعریف نکنید.

میتوانید نذر کنید تا چهل روز چراغ اضافی را خاموش کنید.
میتوانید نذر کنید یک هسته میوه کنار خیابان بکارید و تا سبز شدن آن، از او نگهداری کنید.
#ناشناس

نظرات بازدیدکنندگان