تکنیک برد برد

تکنیک برد برد

تکنیک برد - برد (برای بهبود روابط )


این تکنیک دو مرحله دارد.زمانی که از شما انتقاد می شود،
ابتدا کاری کنید که او پیروز شود و
سپس در ادامه شما پیروز شوید. یعنی:برد - برد.

مثال ۱
زن(انتقاد): چرا میوه خراب خریدی؟
مرد : ببخشید تو راست میگی خوب نیستن، برای اومدن خونه عجله داشتم نتونستم برم از جای خوب بخرم.
- توضیح: مرد در مرحله اول خودش را مقصر نشان داد(برد زن) و در مرحله دوم در دفاع از خود استدلال آورد(برد مرد). یعنی :برد - برد.

مثال ۲
مرد(انتقاد): چرا لباس رو سوزاندی؟
زن: ببخشید، بی دقتی کردم، خیلی باید مواظب می بودم. البته اتو هم خراب شده و باید تعمیر بشه و قرار شد که یک اتوی نو بخری یا اینکه تعمیر بشه که فراموش کردی. چندین بار تذکر داده بودم در این باره.
- توضیح: زن در مرحله اول مرد را برنده نشان داد، اما در مرحله دوم از خود دفاع کرد. یعنی برد - برد.

مثال ۳
مرد(انتقاد): چرا اینقدر دیر آمدی؟
زن: ببخشید، خیلی دیر شد، همش ناراحت بودم و فکر تو بودم که دیر نشه.اما واقعا خیابان شلوغ بود و توی ترافیک گیر کردم و قبلش هم توی نانوایی زیاد معطل شدم
- توضیح: زن در مرحله اول مرد را برنده می کند و سپس خودش را برنده نشان می دهد. یعنی برد - برد

نظرات بازدیدکنندگان