برای همدلی کردن چه کار کنیم

برای همدلی کردن چه کار کنیم

همدلی یعنی شنیدنِ آنچه اتفاق افتاد، آنچه احساس کرد، آنچه نیاز داشت و آنچه تقاضا دارد
همدلی یعنی گوش دادن با روح و نه با حواسِ پنجگانه
همدلی زمانی محقق میشود که ما تمام قضاوت ها و پیش داوری ها را کنار بگذاریم

ما بجای همدلی اشتباهاتِ زیر را انجام میدهیم:


1- نصیحت کردن: دفعه بعد باید ...... را انجام بدی

2- روی دست کسی بلند شدن: این که چیزی نیست من خودم ......

3- آموزش دادن: تجربه ات شد که دفعه بعد ......

4- دلداری دادن: تقصیر تو نبود منم بودم ....

5- قصه گویی کردن: این قضیه ی تو، من رو یاد ی ماجرایی میندازه که ...

6- مسدود کردن: ولش کن بابا، دیگه حرفش رو اینقدر نزن

7- همدردی کردن: آخی، بیچاره تو

8- بازجویی کردن: از کی اینجوری شد؟

9- توضیح دادن: اما من تلفن کردم که ....

10- تصحیح کردن: نه بابا، اینطوری که میگی نبوده

11- کارِ دیگری را توجیه کردن: نه بابا، اونم منظوری نداشته


پس چکار کنیم؟


فقط در لحظه حضور داشته باشیم و فعالانه گوش دهیم و سپس به نیاز و احساس او اشاره کنیم

عصبانی شدی چون میخواستی که ....
پس ناراحت شدی چون انتظارِ احترام داشتی

نظرات بازدیدکنندگان