استثنا باشید

  • بیاموزید بهترین خود را به ظهور برسانید و به روش تازه‌ای زندگی کنید. این کتاب مهمترین نکات دارن هاردی نویسنده اثر مرکب برای رسیدن به موفقیت است.

    27,900 تومان موجود
    امتیاز اهدایی: 3000
    بیشتر
    موجود