بازی های روانی مردم

 • بـازیها، تـو را از خداوندگاری انسانیت پایین میكشند و ذهنت را به صحنهای پر از جنـگ و سـتیز تبدیل خواهند كرد كه بعید میدانم جان سالم به در ببری؛ كوبه های وحشتناكی بـر سر صمیمیت و روابط دوستانه خواهد خورد. 

  36,465 تومان 42,900 تومان 15% موجود
  امتیاز اهدایی: 4400
  تخفیف تا 1398-05-18
  بیشتر
  موجود