راز لکنت زبان

  • برای پی بردن به چگونگی آغاز لكنت‌زبان (كه آن را باید شاه كلید ورود به عالم واقعی این عارضه دانست) باید به چند زمینه و دستاویز معتبر علمی و نیز پیوند آن‌ها با یكدیگر توسل جست.

    35,900 تومان موجود
    بن هدیه: 3700 تومان
    بیشتر
    موجود