رهایی از حملات پنیک و اختلالات ا

  • دوم این كتاب دیدگاهی عملی را برای شناخت و غلبه بر اختلالات اضطرابی در اختیار شما قرار می دهد . دراین كتاب روشی ساده و بدیع و بدون استفاده از دارو ، در پنج گام و بر پایه مدیتیشن و تكنیكهای شناختيی كسب آگاهی وجود . 

    5,600 تومان موجود
    امتیاز اهدایی: 1000
    بیشتر
    موجود