کتاب تجربه اپل

  • اسرار ایجاد وفاداری ماندگار در مشتری از زبان شرکت اپل، یکی از ده برند با ارزش دنیا را در این کتاب کشف کنید.

    27,900 تومان موجود
    امتیاز اهدایی: 2900
    بیشتر
    موجود